Aanvullende voorwaarden Handig Cadeau

Op alle aanbiedingen en transacties zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing.
Daarnaast zijn op alle aanbiedingen en transacties de Aanvullende Verkoopvoorwaarden van
Handigcadeau van toepassing.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt
Vrijwel al onze artikelen kunnen binnen 24 uur worden geleverd.
Ben je niet thuis op de afgesproken datum? Dan behouden wij ons het recht voor om de
gemaakte transportkosten door te berekenen.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde artikelen gaat op jou over nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering.

Transportrisico
Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag
zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek.

Adreswijziging & verhuizing
Klanten zijn verplicht Handigcadeau tijdig op de hoogte te brengen van elke adreswijziging &
verhuizing. Het niet tijdig melden van een adreswijziging & verhuizing komt volledig voor rekening en
risico van de klant. Zolang Handigcadeau geen adreswijziging & verhuisbericht heeft ontvangen,
word je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Handigcadeau bekende adres. Je blijft in dit
geval aansprakelijk voor – de door jou bestelde – artikelen die op het oude adres afgeleverd worden.

Zetfouten
Voor de gevolgen van kennelijke zet, typ en/of programmeer of programmafouten op de website, in
de catalogus, in andere publicitaire mailings of op internet, kan Handigcadeau geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

Geldigheidsduur van de prijzen
Alle door Handigcadeau aangeboden prijzen van artikelen en diensten zijn geldig gedurende 1
maand nadat het aanbod aan de consument is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur
zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden. Handigcadeau behoudt zich het recht
voor om aangeboden prijzen te verhogen nadat 3 maanden zijn verstreken nadat de consument zijn
bestelling heeft geplaatst; in dat geval heeft de consument het recht/de bevoegdheid om zijn
bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

Coupons en acties
1. Eventuele kortingen zijn geldig tot de op de kortingscoupon vermelde datum.
2. Kortingscoupons zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. Kortingscoupons zijn uitsluitend te gebruiken in combinatie met een bestelling bij
Handigcadeau en kunnen niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt.
4. Kortingscoupons zijn niet toepasbaar bij reeds gedane aanbiedingen en op bestaande acties
5. Handigcadeau behoudt zich het recht voor om bepaalde artikelen van korting te onthouden.
6. De klant kan maximaal 1 kortingscoupon per bestelling toepassen.
7. De klant dient meteen bij zijn bestelling door te geven dat hij gebruik maakt van een
kortingscoupon. Hierbij kan de couponcode worden ingevuld in het bestelscherm.
8. De korting wordt alleen verrekend over de betreffende bestelling, tenzij anders vermeld op
de coupon.
9. Kortingscoupons zijn niet geldig voor eerder geplaatste reserveringen of bestellingen.
10. Kortingscoupons zijn niet tegen contant geld inwisselbaar en er is geen restitutie mogelijk.
11. Handigcadeau behoudt zich het recht voor om geen korting te verrekenen bij klanten met
een betalingsachterstand.
12. Handigcadeau behoudt het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

Verder winkelen